Welke gegevens worden door ons verwerkt?

Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens, farmaceutische gegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Door het vastleggen van uw medicijngebruik kunnen wij controleren of een voorgeschreven medicijn veilig door u gebruikt kan worden. Ditzelfde geldt voor gegevens die te maken hebben met uw gezondheid, voor zover u deze heeft doorgegeven aan de apotheek: allergieën, zwangerschap, chronische aandoeningen etc. Wij bewaren uw gegevens volgens de wettelijke termijn ten minste vijftien jaar in de apotheek. U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien, aan te vullen, waar het niet klopt te corrigeren en te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken voor zover onze beroepsuitoefening daarmee niet in gevaar komt. Recepten worden altijd 15 jaar bewaard. 

Delen van gegevens

Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw gegevens. Onze apothekers en apothekersassistentes hebben een beroepsgeheim en houden zich hieraan. Het kan voor een juiste behandeling wel noodzakelijk zijn dat uw voorschrijver en de apotheker onderling overleg voeren. In spoedeisende situaties kunnen wij uw gegevens doorgeven aan zorgverleners in een ziekenhuis, zij zullen u dan om toestemming vragen deze gegevens in te mogen zien. Wanneer het geven van toestemming voor u niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een levensbedreigende situatie, dan zal de apotheker een afweging maken of het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is.

Om de kosten van uw medicijnen te kunnen declareren, geven wij aan uw zorgverzekeraar door welke geneesmiddelen u heeft gebruikt. 

Als u medicijnen ophaalt bij de dienstapotheek kunnen zij uw gegevens opvragen bij uw eigen apotheek. Zo kunnen zij zien of u het geneesmiddel veilig kan gebruiken. Dit mogen ze alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook heeft u hiervoor uw eigen apotheek toestemming moeten geven. Dit kan in de desbetreffende apotheek of via www.volgjezorg.nl. Deze toestemming kunt u ook altijd weer intrekken.

Tevens wordt uw medicijngebruik beoordeeld om zo verbeteringen te signaleren en deze aan u door te kunnen geven. Dit gebeurt middels de landelijk geldende Medisch Farmaceutische Beslisregels.

Wij zullen uw emailadres en/of telefoonnummer alleen gebruiken voor informatie over uw medicijnen.

Klachten

Bent u ontevreden over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem dan contact met ons op. Komen we er samen niet uit dan zijn wij aangesloten bij de KNMP klachten- en geschillen regeling. U kunt de klacht ook indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Indien u er niet uit komt met BioEasy B.V. dan heeft u het recht de klacht voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.